Privacyverklaring

Wij zijn er van overtuigd dat de bescherming van jouw persoonlijke gegevens van essentieel belang is. Indien wij jouw persoonsgegevens verwerken, doen we dat dan ook in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 ( hierna de ‘AVG’) en de daarvan afgeleide wetgeving.

Verwerkingsverantwoordelijke

De betrokken gegevens worden verwerkt door UNIZO Oost-Vlaanderen vzw, Nadine Crappéstraat 1/002, 9000 Gent, BE0410439365 en door GIGHOUSE BV, Beversesteenweg 576 8800 ROESELARE, UNIZO en GIGHOUSE worden volgens de AVG beschouwd als de verwerkingsverantwoordelijken, wat wil zeggen dat zij instaan voor de correcte verwerking van de betrokken gegevens, en dat je je bij eventuele vragen of voor de uitoefening van jouw rechten met betrekking tot de gegevensverwerking, eenvoudig kan wenden tot:
UNIZO Oost-Vlaanderen vzw
Nadine Crappéstraat 1/002, 9000 Gent
ondernemingsnummer: BE0410439365
Functionaris voor Gegevensbescherming:
Tel: 02/212.25.31
privacy@unizo.be
of
051 460 562
gdpr@gighouse.be.

Waarom en hoe verwerken we jouw gegevens?

De gegevens die UNIZO Oost-Vlaanderen en GIGHOUSE over jou verwerken en de manier waarop we die gegevens verwerken, hangt voornamelijk af van de reden waarom we jouw gegevens verwerken:
• Als je deze website bezoekt kunnen er ‘cookies’ geplaatst worden om de website naar behoren te laten functioneren. Jouw gegevens of surfgedrag worden enkel bijgehouden als je daar toestemming voor geeft. Lees zeker ons cookiebeleid voor meer informatie.
• Als je een het freelance friendly label aanvraagt via deze website, houden we jouw contactgegevens om het label te kunnen toesturen. We geven deze gegevens niet door aan externen.
• Als je een vraag stelt via het contactformulier, vragen we jouw contactgegevens om de vraag te kunnen beantwoorden. Deze gegevens worden niet met externen gedeeld.
• Als je het label aanvraagt of een vraag stelt via ons contactformulier, vragen we jouw contactgegevens op om het label te kunnen toesturen. Op basis van ons gerechtvaardigd belang worden deze gegevens ook gedeeld met GIGHOUSE en de lokale en provinciale UNIZO – werkingen om je op de hoogte te houden van ons freelance-gebonden aanbod.

Hoe lang houden wij jouw gegevens bij?

Tenzij hierboven anders bepaald, houden wij jouw gegevens bij gedurende de toepasselijke wettelijke verjaringstermijn voor eventuele (buiten-) contractuele vorderingen (5 – 10 jaar). Vanuit ons gerechtvaardigd belang om te prospecteren, kunnen we jou tot één jaar na contactname contacteren over ons freelance-gebonden aanbod.
Indien je bezwaar maakt tegen een verwerking van uw gegevens die gebaseerd is op ons gerechtvaardigd belang, worden de betrokken gegevens onmiddellijk gewist, tenzij wij deze gegevens tevens nodig hebben voor een ander doeleinde, en wij de gegevens binnen dat doeleinde hebben verkregen.

Jouw rechten met betrekking tot de verwerking van jouw gegevens

Met betrekking tot de gegevens die wij nodig hebben om de overeenkomst uit te voeren en te voldoen aan onze boekhoudkundige verplichtingen, heb je de volgende rechten:
• Recht van inzage: je hebt het recht om ons inzage te vragen in uw gegevens, en in de doeleinden van de verwerking, de bewaartermijn, de rechtsgrondslag, …;
• Recht op verbetering: je hebt het recht om bij eventuele onjuiste gegevens, een onmiddellijke rechtzetting te vragen, of onvolledige gegevens aan te vullen;
• Recht op beperking van de verwerking: indien je het recht op verbetering uitoefent heb je eveneens het recht aan ons te vragen jouw gegevens tijdelijk niet te verwerken tot uw gegevens opnieuw correct zijn. Dit recht op beperking van de verwerking geldt eveneens in de gevallen die omschreven zijn artikel 17 van de AVG (de verwerking is onrechtmatig en je verzet je tegen het wissen van jouw gegevens en verzoekt ons in de plaats daarvan om het gebruik van jouw gegevens te beperken – je hebt de gegevens nodig voor het onderbouwen van een rechtsvordering, terwijl wij deze gegevens niet verder nodig hebben voor de door ons omschreven doelstellingen);
• Recht op gegevenswissing: je hebt het recht om te vragen dat wij jouw gegevens wissen, wanneer deze gegevens niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden;
• Recht op overdracht van uw gegevens: je hebt het recht de gegevens die wij over je verwerken te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar bestand en het bijhorende recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke;
Je kan deze rechten eenvoudig en kostenloos uitoefenen door eenvoudige vraag aan privacy@unizo.be of aan gdpr@gighouse.be.
Met betrekking tot de gegevens die wij verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang, beschik je over de hierboven beschreven rechten, aangevuld met:
• Recht op bezwaar: je kan ten allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking via de uitschrijflink of via privacy@unizo.be of gdpr@gighouse.be. UNIZO zal zo snel mogelijk gevolg geven aan dit verzoek, maar in afwachting heb je eveneens het recht een beperking van de verwerking van jouw gegevens te vragen tot jouw verzoek is ingewilligd.
Klachten
Moest je toch om gelijk welke reden een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je je wenden tot Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – contact@apd-gba.be).